Goed bestuur

Onder governance, oftewel goed bestuur, verstaan we hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden en verantwoording moet afleggen over het gevoerde beleid richting haar belanghebbenden.

Als lid van koepelorgaan Aedes onderschrijft Kleine Meierij de Aedes-code. De Governancecode Woningcorporaties is een integraal onderdeel van de Aedes-code. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Kleine Meierij onderschrijft deze code en leeft haar na.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het financieel en maatschappelijk toezicht op de directeur-bestuurder en bewaakt of Kleine Meierij goed wordt bestuurd. Het toezichtkader van de Raad van Toezicht bestaat uit de voor de Woningstichting geldende wet- en regelgeving en de Governancecode. Ook ziet de Raad van Toezicht erop toe dat wordt gehandeld overeenkomstig de statuten.
Lees meer over onze Raad van Toezicht.

Integriteit

Onze huurders, belanghouders, partners en onze omgeving moeten er op kunnen rekenen, dat wij ons aan wetten en regels houden en ons integer en fatsoenlijk gedragen. Zij moeten vertrouwen kunnen hebben in onze organisatie en in alle personen en bedrijven die daarin een rol spelen.
Lees hier hoe wij onze integriteit waarborgen.

Verantwoording

Kleine Meierij legt jaarlijks verantwoording af over haar doen en laten in het bestuursverslag (jaarverslag en jaarrekening). Dat doen we duurzaam en online via jaarverslag.kleinemeierij.nl.

Bestuursverslag

2012 2013 2014 2015  2016

2017

Visitatie

Eens in de vier jaar wordt Kleine Meierij gevisiteerd. Visitatie is een wettelijke evaluatie van het functioneren van Kleine Meierij over de voorgaande vier jaar door een externe, onafhankelijke commissie. De uitkomst van de visitatie die eind 2015 plaatsvond, was meer dan positief. Alle geïnterviewde partners zijn tevreden over Kleine Meierij. Met de aanbevelingen gaan wij de komende jaren aan de slag.

Visitatierapport 2015

Visitatierapport 2011

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk onze privacyverklaring.