een stap terug

Prestatieafspraken Bernheze

Het realiseren van voldoende beschikbare, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen. Voor iedereen die dat nodig heeft, met extra inzet op duurzaamheid. Dat zijn de speerpunten waar gemeente Bernheze en woningcorporaties Mooiland, Kleine Meierij en BrabantWonen zich de komende jaren gezamenlijk voor inzetten. 7 december ondertekenden de partijen hiervoor de prestatieafspraken 2018.

In 2016 stelde gemeente Bernheze samen met haar woonpartners de woonvisie ‘Creatief naar een nieuw evenwicht’ op. Hierin is een duidelijke ambitie gesteld: een flinke groei van het woningbestand en extra inzetten op de bouw van sociale huurwoningen. Daarnaast is er aandacht voor duurzame huisvesting van woningzoekenden die zijn aangewezen op een sociale huurwoning en niet zelfstandig aan een woning kunnen komen. Er blijft extra ruimte voor ouderen om in collectief verband hun toekomstige, levensloopbestendige, woning te ontwikkelen via CPO. Samen met de corporaties zorgen wij dat alle huurwoningen duurzamer worden. Ook spelen de thema’s duurzaamheid en leefbaarheid een belangrijke rol in de woonvisie.

Speerpunten in de prestatieafspraken 2018

130 nieuwe sociale huurwoningen in 2018
De inzet van sociale huurwoningen is gebaseerd op de groei van de sociale woningvoorraad, zoals in 2017. Zo komen er tot 2021 in totaal nog 290 nieuwe sociale huurwoningen bij. Daarvan zijn er 130 gepland in 2018. Een concrete planning ligt klaar. Ook gaat de gemeente op zoek naar andere locaties voor nieuwbouw.

Duurzaam huisvesten van bijzondere doelgroepen
Leefbaarheid is de mate waarin de fysieke en sociale omgeving voldoet aan wensen van bewoners. Die kwaliteit wordt bepaald door een groot aantal factoren waaronder woonomgeving, ervaren overlast, sociale activiteiten en voorzieningenniveau. De woningcorporaties, gemeente en huurdersvertegenwoordiging vinden het belangrijk om een bijdrage te blijven leveren aan de kwaliteit van wonen en samenleven van hun huurders. Daarbinnen valt ook het duurzaam huisvesten van woningzoekenden die niet zelfstandig aan een woning kunnen komen. De opgave is tweeledig: het zorgen voor een passend dak boven het hoofd, maar zeker ook zorgen voor een goede woonomgeving.

Het realiseren van een duurzame woningvoorraad
Aandacht voor het energiezuiniger maken van woningen neemt de laatste jaren steeds meer
toe. Bij nieuwbouw zijn duurzaamheidseisen aangescherpt die op den duur leiden tot het enkel
nog toevoegen van energieneutrale woningen. De ambitie van gemeente Bernheze is om in
2030 volledig energieneutraal te zijn. Om die reden maakt gemeente Bernheze voor bestaande
huurwoningen afspraken met de woningcorporaties over het verduurzamen van de huursector.
Uitgangspunt is om in 2021 gezamenlijk de sociale huurwoningen gemiddeld op label B-niveau
te hebben.

Wethouder Van Boekel: “Zowel de gemeente als onze woningcorporaties zijn zich bewust van
de urgentie van het bouwen van meer woningen voor diverse doelgroepen. Ik ben dan ook blij
dat we voor 2018 in een concrete planning afspraken voor de bouw van 130 sociale huurwoningen hebben gemaakt. Dat gaat de druk op de sociale woningvoorraad in Bernheze verzachten”.