een stap terug

Prestatieafspraken Sint Michielsgestel

Op 30 november hebben de gemeente Sint-Michielsgestel, Huis & Erf, Kleine Meierij, BrabantWonen en de HuurdersBelangenOrganisaties de prestatieafspraken voor 2018 ondertekend. Deze afspraken gaan over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaamheid en de kwaliteit van wonen in wijken en buurten.

Voor 2018 ligt de focus op het toevoegen van woningen, duurzaamheid en leefbaarheid. Ook wordt gekeken naar hoe de woningzoekenden die niet zelfstandig aan een woning kunnen komen, het beste kunnen worden geholpen.

Van Woonvisie naar Prestatieafspraken 

Op basis van de woonvisie 2016 wordt door de woningcorporaties in overleg met de huurdersbelangenorganisaties een bod uitgebracht. Hierin staat beschreven op welke manier de woningcorporaties willen bijdragen aan de woonvisie. Vervolgens zijn alle partijen om tafel gegaan om prestatieafspraken voor 2018 vast te leggen.

Toevoegen van duurzame woningen
Hoogste prioriteit in de Woonvisie 2016 is de bouw van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen in de gemeente. Hiervoor is het project “Sociale woningbouw” opgestart. Naast de nieuwbouw van woningen wordt actief gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor de toevoeging van woningen in dit segment.

Ook investeren we in duurzaamheid. Het streven is om alle nieuwbouwprojecten energieneutraal te realiseren. In de bestaande woningen worden de komende jaren energiebesparende maatregelen uitgevoerd.

Goed wonen en leven voor iedereen
Woningcorporaties en gemeente nemen samen de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van personen die daar zelf niet in kunnen voorzien. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vergunninghouders en mensen die uitstromen uit een beschermde woonvorm.  

Leefbaarheid
Prettig wonen organiseren we samen. In gezamenlijkheid met zorg en welzijnspartijen, organiseren we wat nodig is. Burgerinitiatieven worden waar mogelijk ondersteund en de gemeente start het Wijkbedrijf op. Op deze manier werken we aan een breed palet aan diensten in de gemeente kan ontstaan. Gezamenlijk zetten we ons in voor goed wonen en leven voor iedereen in de gemeente Sint-Michielsgestel.